logo
baner

Zespół

Alek­san­dra Grudzień
tel. 693 882 263

Jestem psychologiem — sek­suologiem, praw­nikiem, mediatorem, biegłym sądowym i psychoterapeutą w procesie cer­tyfikacji. Wykształ­cenie zdobywałam na Wydziałach Psychologii i Pedagogiki oraz Prawa i Administracji Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach, a następ­nie na studiach podyplomowych w zakresie Negocjacji i Mediacji oraz Sek­suologii Klinicz­nej.

Ukoń­czyłam Studium Opiniowania Sądowo – Psychologicz­nego w sprawach z udziałem dzieci. Posiadam cer­tyfikat mediatora rodzin­nego European Forum for Training and Reaserch Family Mediation. Jestem mediatorem sądowym do spraw kar­nych, cywil­nych oraz nie­let­nich Sądu Okręgowego w Katowicach. Współ­tworzyłam Oddział Pol­skiego Cen­trum Mediacji. Jestem biegłym sądowym opiniującym w sprawach o demoralizację i czyny karalne prowadzone w opar­ciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nie­let­nich, w sprawach roz­wodowych, rodzin­nych i opiekuń­czych prowadzonych w opar­ciu o kodeks rodzinny i opiekuń­czy, a także w zakresie sek­suologii. Umiejęt­no­ści diagnozy i terapii sek­suologicz­nej roz­wijałam pod­czas szkoleń w Zakładzie Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii, Cen­trum Medycz­nym Kształ­cenia Podyplomowego oraz na stażu klinicz­nym w Poradni Sek­suologicz­nej i Patologii Współ­życia w War­szawie. Jestem człon­kiem Pol­skiego Towarzystwa Psychiatrycz­nego odbywającym specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne ze szczegól­nym uwzględ­nieniem terapii rodzin oraz Pol­skiego Towarzystwa Sek­suologicz­nego. W swojej pracy z klien­tami integruję metody terapii psychodynamicz­nej, sys­temowej i poznawczo-​behawioralnej. Zawodowo jestem związana z Rodzin­nym Ośrod­kiem Diagnostyczno – Kon­sul­tacyj­nym oraz Zespołem Szkół Ponad­gim­nazjal­nych. Posiadam upraw­nienia pedagogiczne, pracuję z młodzieżą i jestem nauczycielem mianowanym psychologii. Zaj­muję się także szkoleniami z zakresu psychologii, sek­suologii i mediacji. Współ­pracuję z por­talem wiedzy o związ­kach
www​.porad​nia​-mal​zen​ska​.pl. Dotych­czasowe doświad­czenia zawodowe zdobywałam m.in. w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależ­nionym od Alkoholu, Specjalistycz­nym Ośrodku Inter­wen­cji Kryzysowej, Lokal­nym Ośrodku Wspar­cia dla Ofiar Prze­stępstw, Szpitalach Psychiatrycz­nych, Szkołach pań­stwowych i prywat­nych, Aresz­tach Śled­czych i Zakładach Kar­nych, Kurator­skiej Służ­bie Sądowej ds Kar­nych, Sądach Rejonowych, Kan­celariach Rad­ców Praw­nych. Regular­nie uczest­niczę w szkoleniach, warsz­tatach, kon­feren­cjach naukowych aktualizując swoją wiedzę i pod­nosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Od kilku lat prowadzę własną prak­tykę współ­pracując z innymi specjalistami z zakresu psychologii i psychoterapii. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin, w tym także osób które zostały zobowiązane do pod­jęcia terapii przez Sąd.

Grażyna Golec-​Borowiec
tel. 605 734 700

Jestem psychoterapeutą w procesie cer­tyfikacji, psychologiem, pedagogiem, mediatorem rodzin­nym, biegłym sądowym. Kształ­ciłam się na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach. Ukoń­czyłam Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Zdobyłam uprawienia mediatora rodzin­nego nadane przez Pol­skie Cen­trum Mediacji.

Umiejęt­no­ści diagnozy i opiniowania sądowo-​psychologicznego doskonaliłam w ramach 180-​godzin­nego Studium opiniowania sądowo-​psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci oraz na licz­nych kur­sach i szkoleniach min. w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Pol­sce, Instytucie Eks­per­tyz Sądowych w Krakowie, Pracowni Sek­suologii Klinicz­nej i Sądowej oraz zakładzie Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii Cen­trum Medycz­nego Kształ­cenia Podyplomowego w War­szawie. Obec­nie jestem w trak­cie szkolenia do cer­tyfikatu psychoterapeuty. W 2015 roku uzyskałam rekomen­dację psychoterapeuty Pol­skiego Towarzystwa Psychoterapii Integratyw­nej. Jestem człon­kiem Zarządu Pol­skiej Federacji Psychoterapii. Ukoń­czyłam szereg szkoleń z psychoterapii w Pol­skim Instytucie Erick­sonow­skim, a także w Pol­skim Instytucie Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczest­nicząc w ogól­nopol­skich kon­feren­cjach naukowych oraz w licz­nych kur­sach i warsz­tatach doskonalących umiejęt­no­ści zawodowe.
Dotych­czasowe doświad­czenie zawodowe zdobywałam min. jako kierow­nik Lokal­nego Ośrodka Wspar­cia utworzonego w ramach programu pilotażowego Minister­stwa Sprawiedliwo­ści, wykładowca psychologii studium policeal­nego oraz w świetlicach środowiskowych, ośrodku kurator­skim, zespole kurator­skiej służby sądowej, poradni psychologiczno-​pedagogicznej, domu dziecka, Cen­trum Psychiatrii w Katowicach. Zawodowo jestem związana z sądow­nic­twem. Opiniuję na potrzeby sądów i prokuratur w Opiniodaw­czym Zespole Sądowych Specjalistów (daw­niej: rodzin­nym ośrodku diagnostyczno-​konsultacyjnym) w sprawach roz­wodowych, opiekuń­czych, nie­let­nich i kar­nych jako biegły psycholog z listy Sądu Okręgowego w Katowicach oraz listy Sądu Okręgowego w Gliwicach.
W ramach własnej prak­tyki terapeutycz­nie pracuję w modelu integratyw­nym, łącząc min. podej­ście psychodynamiczne, erick­sonow­skie, Gestalt, poznawczo-​behawioralne i sys­temowe. Psychoterapię prowadzę naj­czę­ściej z osobami w kryzysie i rodzinami roz­padającymi się. Pracuję głów­nie z osobami (w tym także dziećmi) przed, w trak­cie i po roz­wodzie oraz rodzicami mającymi trud­ność w nawiązaniu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­padzie rodziny, szczególną uwagą otaczając umiejęt­ność kształ­towania wzajem­nych więzi. Przyj­muję osoby/​rodziny zgłaszające się z własnej inicjatywy, jak i zobowiązane przez Sądy do pod­jęcia terapii. Swoją pracę pod­daję regular­nej super­wizji u cer­tyfikowanych superwizorów.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

40-082 Katowice,
ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel: 605 734 700
tel: 693 882 263
fax: 32 209 21 85
(włącza się po pięciu sygnałach)

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85