logo
baner

Zespół

Alek­san­dra Grudzień
tel. 693 882 263

Jestem psychologiem — sek­suologiem, praw­nikiem, mediatorem, biegłym sądowym i psychoterapeutą w procesie cer­tyfikacji. Wykształ­cenie zdobywałam na Wydziałach Psychologii i Pedagogiki oraz Prawa i Administracji Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach, a następ­nie na studiach podyplomowych w zakresie Negocjacji i Mediacji oraz Sek­suologii Klinicz­nej.

Ukoń­czyłam Studium Opiniowania Sądowo – Psychologicz­nego w sprawach z udziałem dzieci. Posiadam cer­tyfikat mediatora rodzin­nego European Forum for Training and Reaserch Family Mediation. Jestem mediatorem sądowym do spraw kar­nych, cywil­nych oraz nie­let­nich Sądu Okręgowego w Katowicach. Współ­tworzyłam Oddział Pol­skiego Cen­trum Mediacji. Jestem biegłym sądowym opiniującym w sprawach o demoralizację i czyny karalne prowadzone w opar­ciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nie­let­nich, w sprawach roz­wodowych, rodzin­nych i opiekuń­czych prowadzonych w opar­ciu o kodeks rodzinny i opiekuń­czy, a także w zakresie sek­suologii. Umiejęt­no­ści diagnozy i terapii sek­suologicz­nej roz­wijałam pod­czas szkoleń w Zakładzie Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii, Cen­trum Medycz­nym Kształ­cenia Podyplomowego oraz na stażu klinicz­nym w Poradni Sek­suologicz­nej i Patologii Współ­życia w War­szawie. Jestem człon­kiem Pol­skiego Towarzystwa Psychiatrycz­nego odbywającym specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne ze szczegól­nym uwzględ­nieniem terapii rodzin oraz Pol­skiego Towarzystwa Sek­suologicz­nego. W swojej pracy z klien­tami integruję metody terapii psychodynamicz­nej, sys­temowej i poznawczo-​behawioralnej. Zawodowo jestem związana z Rodzin­nym Ośrod­kiem Diagnostyczno – Kon­sul­tacyj­nym oraz Zespołem Szkół Ponad­gim­nazjal­nych. Posiadam upraw­nienia pedagogiczne, pracuję z młodzieżą i jestem nauczycielem mianowanym psychologii. Zaj­muję się także szkoleniami z zakresu psychologii, sek­suologii i mediacji. Współ­pracuję z por­talem wiedzy o związ­kach
www​.porad​nia​-mal​zen​ska​.pl. Dotych­czasowe doświad­czenia zawodowe zdobywałam m.in. w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależ­nionym od Alkoholu, Specjalistycz­nym Ośrodku Inter­wen­cji Kryzysowej, Lokal­nym Ośrodku Wspar­cia dla Ofiar Prze­stępstw, Szpitalach Psychiatrycz­nych, Szkołach pań­stwowych i prywat­nych, Aresz­tach Śled­czych i Zakładach Kar­nych, Kurator­skiej Służ­bie Sądowej ds Kar­nych, Sądach Rejonowych, Kan­celariach Rad­ców Praw­nych. Regular­nie uczest­niczę w szkoleniach, warsz­tatach, kon­feren­cjach naukowych aktualizując swoją wiedzę i pod­nosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Od kilku lat prowadzę własną prak­tykę współ­pracując z innymi specjalistami z zakresu psychologii i psychoterapii. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin, w tym także osób które zostały zobowiązane do pod­jęcia terapii przez Sąd.

Grażyna Golec-​Borowiec
tel. 605 734 700

Jestem psychoterapeutą rekomen­dowanym przez Pol­skie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, psychologiem, pedagogiem, mediatorem rodzin­nym, biegłym sądowym. Kształ­ciłam się na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach. Ukoń­czyłam Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Zdobyłam uprawienia mediatora rodzin­nego nadane przez Pol­skie Cen­trum Mediacji.

Umiejęt­no­ści diagnozy i opiniowania sądowo-​psychologicznego doskonaliłam w ramach 180-​godzin­nego Studium opiniowania sądowo-​psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci oraz na licz­nych kur­sach i szkoleniach min. w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Pol­sce, Instytucie Eks­per­tyz Sądowych w Krakowie, Pracowni Sek­suologii Klinicz­nej i Sądowej oraz zakładzie Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii Cen­trum Medycz­nego Kształ­cenia Podyplomowego w War­szawie. Obec­nie jestem w trak­cie szkolenia do cer­tyfikatu psychoterapeuty i kształcę się w Pol­skim Instytucie Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie. Jestem człon­kiem Pol­skiego Towarzystwa Psychoterapii Integratyw­nej oraz udzielam się na rzecz Pol­skiej Federacji Psychoterapii. Ukoń­czyłam szereg szkoleń z psychoterapii w Pol­skim Instytucie Erick­sonow­skim, a także w Pol­skim Instytucie Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczest­nicząc w ogól­nopol­skich kon­feren­cjach naukowych oraz w licz­nych kur­sach i warsz­tatach doskonalących umiejęt­no­ści zawodowe.
Dotych­czasowe doświad­czenie zawodowe zdobywałam min. jako kierow­nik Lokal­nego Ośrodka Wspar­cia utworzonego w ramach programu pilotażowego Minister­stwa Sprawiedliwo­ści, wykładowca psychologii studium policeal­nego oraz w świetlicach środowiskowych, ośrodku kurator­skim, zespole kurator­skiej służby sądowej, poradni psychologiczno-​pedagogicznej, domu dziecka, Cen­trum Psychiatrii w Katowicach. Zawodowo jestem związana z sądow­nic­twem. Opiniuję na potrzeby sądów i prokuratur w Opiniodaw­czym Zespole Sądowych Specjalistów (daw­niej: rodzin­nym ośrodku diagnostyczno-​konsultacyjnym) w sprawach roz­wodowych, opiekuń­czych, nie­let­nich i kar­nych jako biegły psycholog z listy Sądu Okręgowego w Katowicach oraz listy Sądu Okręgowego w Gliwicach.
W ramach własnej prak­tyki terapeutycz­nie pracuję w modelu integratyw­nym, łącząc min. podej­ście psychodynamiczne, erick­sonow­skie, Gestalt, poznawczo-​behawioralne i sys­temowe. Psychoterapię prowadzę naj­czę­ściej z osobami w kryzysie i rodzinami roz­padającymi się. Pracuję głów­nie z osobami (w tym także dziećmi) przed, w trak­cie i po roz­wodzie oraz rodzicami mającymi trud­ność w nawiązaniu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­padzie rodziny, szczególną uwagą otaczając umiejęt­ność kształ­towania wzajem­nych więzi. Przyj­muję osoby/​rodziny zgłaszające się z własnej inicjatywy, jak i zobowiązane przez sądy do pod­jęcia terapii. Swoją pracę pod­daję regular­nej super­wizji u cer­tyfikowanych super­wizorów.

MOJE SZKOLENIA
PSYCHOTERAPEUTYCZNE
* Pol­ski Instytut Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie:
- 4-​let­nie Studium Psychoterapii Integratyw­nej (cało­ściowe kształ­cenie w zawodzie psychoterapeuty)
- „Integratywna sys­temowa psychoterapia krót­koter­minowa”
- „Integratywna sys­temowa psychoterapia depresji”
- „MetaSys­temowa Integratywna Psychoterapia zaburzeń lękowych”

- „Diagnoza kliniczna DSM-​5
- „Hip­noza kliniczna – kurs pod­stawowy”

- „Choroba i śmierć – od walki i lęku do spo­koju i miło­ści”

- „Psychoterapia par”
- „Hip­noza kliniczna – kurs zaawan­sowany”
- Pomaga człowiek, nie tech­nika“
- Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej prze­mianie“
- „Związki miłosne — jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić
- Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej prze­mianie — stopień zaawan­sowany“


* Pol­ski Instytut Erick­sonow­ski w Łodzi:
- „Chochlik męczybrzuszek – psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycz­nymi”
- „O spo­tkaniu, które się narodzi – praca terapeutyczna z osobami, które przy­gotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą nie­płod­ność”
- „Do grosza grosik… – terapia strategiczna”
- „Złoty kluczyk – zasady terapii Mil­tona H. Erick­sona”
- „Prze­budzenie – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających nie­po­wodzenia w związ­kach“
- „Spo­tkanie, zasoby, proces – kształ­cenie prak­tycz­nych umiejęt­no­ści pomocy psychologicz­nej”
- „Oswajanie smoka diety – terapia osób odchudzających się”
- „Siła źródła — autohip­noza”
- „W kuźni Hefaj­stosa – terapia dzieci agresyw­nych”
- „Nie chcę tak żyć – terapia rodziny, w której wystąpiła próba samobój­cza”
- „W moim sercu są dwa domki – terapia sys­temowa w sytuacji roz­wodowej i poroz­wodowej w rodzinie z per­spek­tywy dziecka”

KONFERENCJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

- „Psychoterapia MetaSys­temowa zaburzeń psychotycz­nych” — Pol­ski Instytut Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie
- „Psychoterapia MetaSys­temowa zaburzeń psychotycz­nych część II” — Pol­ski Instytut Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie
- Międzynarodowa VII Kon­feren­cja psychoterapeutyczna „Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość” – Polish Assocation for Integrative Psychotherapy, Polish Federation for Psychotherapy, Indepen­dent Crisis Psychotherapist of Ukraine
- MetaSys­temowa psychoterapia uzależ­nień

SĄDOWE, DIAGNOSTYCZNO-​OPINIODAWCZE
*Instytut Eks­per­tyz Sądowych w Krakowie — Cen­trum Edukacyjne Nauk Sądowych:
– „Prze­moc i agresja – uwarun­kowania, mechanizmy, prze­ciw­działanie”
– “Ocena warun­ków środowiskowych w opiniowaniu psychologiczno – pedagogicz­nym”
– “Nie­przystosowanie spo­łeczne nie­let­nich spraw­ców prze­stępstw”

- „Opinia biegłego w procesie cywil­nym”
- „Psychologiczna ocena zeznań świad­ków”

*Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Pol­sce:
– „Eks­per­tyzy psychologiczne odnośnie zeznań małolet­nich świad­ków”

*Fun­dacja Dzieci Niczyje w War­szawie:
- „Opiniowanie sądowo-​psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” – studium dla psychologów
- „Praca z rodzicem dziecka ofiary prze­stęp­stwa”

*Pol­skie Cen­trum Mediacji:
-„Mediacje rodzinne”

KONFERENCJE SĄDOWE

- VII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja „Pomoc dzieciom – ofiarom prze­stępstw” – Fun­dacja Dzieci Niczyje
- XII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja Naukowa z cyklu Zastosowanie Psychologii Klinicz­nej w Prak­tyce Sądowej „Teo­retyczne, metodologiczne i warsz­tatowe problemy opiniodaw­stwa sądowego i inter­wen­cji psychologiczno-​pedagogicznej w rodzin­nych ośrod­kach diagnostyczno-​konsultacyjnych” – Uniwer­sytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicz­nej i Sądowej
- VIII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja „Pomoc dzieciom – ofiarom prze­stępstw” – Fun­dacja Dzieci Niczyje
- „Stosowanie i wykonywanie środ­ków wychowaw­czych, w tym środka tym­czasowego, w kon­tek­ście specyfiki funk­cjonowania młodzieżowych ośrod­ków wychowaw­czych i młodzieżowych ośrod­ków socjoterapii” – Minister­stwo Edukacji Narodowej oraz Minister­stwo Sprawiedliwo­ści
- XIII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja Naukowa z cyklu Zastosowanie psychologii klinicz­nej i nauk stykowych w prak­tyce sądowej „Kon­cep­cje nie­do­stosowania spo­łecz­nego nie­let­nich a prak­tyka opiniodaw­cza, psychologiczna i psychologiczno-​pedagogiczna” — Uniwer­sytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicz­nej i Sądowej XIV Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja Naukowa z cyklu Zastosowanie psychologii klinicz­nej i nauk stykowych w prak­tyce sądowej „Współ­czesne modele psychologicz­nego opiniodaw­stwa sądowego w sprawach kar­nych osób dorosłych i nie­let­nich. Inter­dyscyplinar­ność opiniodaw­stwa” — Uniwer­sytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicz­nej i Sądowej
- 8thCracow Con­ference of Psychology and Law – Katedra Psychiatrii Col­legium Medicum Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego
- 9thCracowCon­ference of Psychology and Law – Katedra Psychiatrii Col­legium Medicum Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego

SEKSUOLOGICZNE
*Cen­trum Medyczne Kształ­cenia Podyplomowego w War­szawie – Studium Kliniczno-​Dydaktyczne, Pracow­nia Sek­suologii Klinicz­nej i Sądowej, Zakład Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii:
- „Diagnostyka sek­suologiczna dla psychologów”
- „Sek­suologia sądowa”
- „Leczenie zaburzeń sek­sual­nych”
- „Nowe zjawiska w sek­suologii”
- „Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z roz­wojem i orien­tacją sek­sualną”
- „Zaburzenia sek­sualne u kobiet”
- „Zaburzenia sek­sualne u męż­czyzn”

KONFERENCJE SEKSUOLOGICZNE
rekomen­dowane przez Pol­skie Towarzystwo Sek­suologiczne
- „Sek­sual­ność człowieka – wokół prze­mian” – Sek­cja Kliniczna Koła Naukowego Studen­tów Psychologii Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego
- „Sek­sual­ność człowieka – w biegu życia” – Sek­cja Kliniczna Koła Naukowego Studen­tów Psychologii Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego
- „Sek­sual­ność człowieka – dys­funk­cje sek­sualne u kobiet i męż­czyzn” – Sek­cja Kliniczna Koła Naukowego Studen­tów Psychologii Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

40-082 Katowice,
ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel: 605 734 700
tel: 693 882 263
fax: 32 209 21 85
(włącza się po pięciu sygnałach)

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85