logo
baner

Zespół

Alek­san­dra Grudzień
tel. 693 882 263
skype:
https://​join​.skype​.com/​i​n​v​i​t​e​/​n​D​5​V​w​O​j​Y2LMc

Jestem psychologiem, cer­tyfikowanym psychoterapeutą, psychotraumatologiem, sek­suologiem, specjalistą w dziedzinie psychologii klinicz­nej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, a także cer­tyfikowanym mediatorem rodzin­nym i rekomen­dowanym biegłym sądowym Pol­skiego Towarzystwa Psychologicz­nego. Posiadam rów­nież wykształ­cenie praw­nicze.

Wykształ­cenie uzyskałam na Wydziałach Psychologii i Pedagogiki oraz Prawa i Administracji Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach, a następ­nie na studiach podyplomowych w zakresie Negocjacji i Mediacji, Sek­suologii Klinicz­nej oraz Psychotraumatologii.
Ukoń­czyłam także Studium Opiniowania Sądowo – Psychologicz­nego w sprawach z udziałem dzieci.
Odbyłam specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne ze szczegól­nym uwzględ­nieniem terapii rodzin rekomen­dowane przez Pol­skie Towarzystwo Psychiatryczne.
Zdobyłam upraw­nienia do stosowania metody EMDR, z której korzystam w pracy z pacjen­tami.
Zawodowo byłam związana z Rodzin­nym Ośrod­kiem Diagnostyczno – Kon­sul­tacyj­nym, Opiniodaw­czym Zespołem Sądowych Specjalistów, Porad­nią Zdrowia Psychicz­nego i Porad­nią Sek­suologicz­ną Cen­trum Zdrowia Psychicz­nego FENIKS, Porad­nią Psychologicz­ną i Porad­nią Zdrowia Psychicz­nego dla Dzieci i Młodzieży KOMPAS, Ośrod­kiem Pomocy Osobom Uzależ­nionym od Alkoholu, Specjalistycz­nym Ośrod­kiem Inter­wen­cji Kryzysowej, Lokal­nym Ośrod­kiem Wspar­cia dla Ofiar Prze­stępstw, a także Porad­nią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Szkołami Pod­stawowymi i Ponad­gim­nazjal­nymi.
Umiejęt­no­ści diagnozy, opiniowania i terapii sek­suologicz­nej roz­wijałam pod­czas szkoleń w Zakładzie Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii, Cen­trum Medycz­nym Kształ­cenia Podyplomowego oraz na stażu klinicz­nym w Poradni Sek­suologicz­nej i Patologii Współ­życia w War­szawie.
Jako biegły sądowy specjalizowałam się w sprawach o demoralizację i czyny karalne prowadzone w opar­ciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nie­let­nich, w sprawach roz­wodowych, rodzin­nych i opiekuń­czych prowadzonych w opar­ciu o kodeks rodzinny i opiekuń­czy, a także w sprawach wymagających wiadomo­ści specjal­nych w dziedzinie sek­suologii.
Aktual­nie współ­pracuję z Uniwer­sytetem Humanistycz­nospołecz­nym SWPS w Katowicach gdzie prowadzę zajęcia z zakresu psychoterapii i sek­suologii.
Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, terapię par i rodzin integrując metody pracy wywodzące się z podej­ścia psychodynamicz­nego, sys­temowego i poznawczo-​behawioralnego. Dotych­czas korzystałam z merytorycz­nego wspar­cia super­wizorów Pol­skiego Towarzystwa Sek­suologicz­nego, Psychiatrycz­nego i Psychologicz­nego.
Jestem człon­kiem Sek­cji Naukowej Psychoterapii i Sek­cji Naukowej Terapii Rodzin Pol­skiego Towarzystwa Psychiatrycz­nego, a także Sek­cji Psychologii Sądowej Pol­skiego Towarzystwa Psychologicz­nego i Pol­skiego Towarzystwa Terapii EMDR.
Regular­nie uczest­niczę w szkoleniach, warsz­tatach, kur­sach aktualizując swoją wiedzę i pod­nosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Grażyna Golec-​Borowiec
tel. 605 734 700

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, który stale się szkoli w róż­nych nur­tach, mediatorem sądowym. Kształ­ciłam się na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach. Ukoń­czyłam Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Zdobyłam uprawienia mediatora rodzin­nego nadane przez Pol­skie Cen­trum Mediacji.

Umiejęt­no­ści diagnozy i opiniowania sądowo-​psychologicznego doskonaliłam w ramach 180-​godzin­nego Studium opiniowania sądowo-​psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci oraz na licz­nych kur­sach i szkoleniach min. w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Pol­sce, Instytucie Eks­per­tyz Sądowych w Krakowie, Pracowni Sek­suologii Klinicz­nej i Sądowej oraz zakładzie Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii Cen­trum Medycz­nego Kształ­cenia Podyplomowego w War­szawie. Stale się kształcę w psychoterapii oraz hip­nozie terapeutycz­nej. W 2015 roku, w trybie egzaminacyj­nym, uzyskałam rekomen­dację psychoterapeuty Pol­skiego Towarzystwa Psychoterapii Integratyw­nej. Ukoń­czyłam szereg szkoleń z psychoterapii w Pol­skim Instytucie Erick­sonow­skim, a także w Pol­skim Instytucie Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczest­nicząc w ogól­nopol­skich kon­feren­cjach naukowych oraz w licz­nych kur­sach i warsz­tatach doskonalących umiejęt­no­ści zawodowe.
Dotych­czasowe doświad­czenie zawodowe zdobywałam min. jako kierow­nik Lokal­nego Ośrodka Wspar­cia utworzonego w ramach programu pilotażowego Minister­stwa Sprawiedliwo­ści, wykładowca psychologii studium policeal­nego oraz w świetlicach środowiskowych, ośrodku kurator­skim, zespole kurator­skiej służby sądowej, poradni psychologiczno-​pedagogicznej, domu dziecka, Cen­trum Psychiatrii w Katowicach. Zawodowo jestem związana z sądow­nic­twem. Opiniuję na potrzeby sądów i prokuratur w Opiniodaw­czym Zespole Sądowych Specjalistów (daw­niej: rodzin­nym ośrodku diagnostyczno-​konsultacyjnym) w sprawach roz­wodowych, opiekuń­czych, nie­let­nich (o demoralizację lub czyn karalny). Do końca 2018 roku peł­niłam funk­cję biegłego sądowego.
W ramach własnej prak­tyki terapeutycz­nie pracuję w modelu integratyw­nym, łącząc min. podej­ście psychodynamiczne, erick­sonow­skie, Gestalt, poznawczo-​behawioralne i sys­temowe. Psychoterapię prowadzę naj­czę­ściej z osobami w kryzysie i rodzinami roz­padającymi się. Pracuję głów­nie z osobami (w tym także dziećmi) przed, w trak­cie i po roz­wodzie oraz rodzicami mającymi trud­ność w nawiązaniu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­padzie rodziny, szczególną uwagą otaczając umiejęt­ność kształ­towania wzajem­nych więzi. Swoją pracę pod­daję regular­nej super­wizji u cer­tyfikowanych super­wizorów.
W ramach własnej prak­tyki specjalizuję się przede wszyst­kim w psychoterapii bólu i chorób psychosomatycz­nych, co następ­nie przynosi ulgę w cier­pieniu i pod­nosi kom­fort życia.
Jeden z moich nauczycieli psychoterapii mówi, że pacjenci nie chcą roz­wiązywać kon­flik­tów, tylko chcą być szczęśliwi. Te słowa nadają kierunek mojej pracy psychoterapeutycz­nej.

MOJE SZKOLENIA:
PSYCHOTERAPEUTYCZNE
* Pol­ski Instytut Psychoterapii Integratyw­nej M. Karlińska-​Nehrebecka w Krakowie:
- PROFI – zaawan­sowane szkolenie super­wizyjne w zakresie integratyw­nej psychoterapii sys­temowej

* Pol­ski Instytut Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie:
- 4-​letnie Studium Psychoterapii Integratyw­nej MetaSys­temowej (cało­ściowe kształ­cenie w zawodzie psychoterapeuty)
- „Integratywna sys­temowa psychoterapia krót­koter­minowa”
- „Integratywna sys­temowa psychoterapia depresji”
-„MetaSys­temowa Integratywna Psychoterapia zaburzeń lękowych”
-„Diagnoza kliniczna DSM-​5
-„Hip­noza kliniczna – kurs pod­stawowy”
-„Choroba i śmierć – od walki i lęku do spo­koju i miło­ści”
-„Psychoterapia par”
-„Hip­noza kliniczna – kurs zaawan­sowany”
-„Pomaga człowiek, nie tech­nika”

* Pol­ski Instytut Erick­sonow­ski w Łodzi:
-„Chochlik męczybrzuszek – psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycz­nymi”
-„O spo­tkaniu, które się narodzi – praca terapeutyczna z osobami, które przy­gotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą nie­płod­ność”
-„Do grosza grosik… – terapia strategiczna”
-„Złoty kluczyk – zasady terapii Mil­tona H. Erick­sona”
-„Prze­budzenie – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających nie­po­wodzenia w związ­kach”
-„Spo­tkanie, zasoby, proces – kształ­cenie prak­tycz­nych umiejęt­no­ści pomocy psychologicz­nej”
-„Oswajanie smoka diety – terapia osób odchudzających się”
-„Siła źródła — autohip­noza”
-„W kuźni Hefaj­stosa – terapia dzieci agresyw­nych”
-„Nie chcę tak żyć – terapia rodziny, w której wystąpiła próba samobój­cza”
-„W moim sercu są dwa domki – terapia sys­temowa w sytuacji roz­wodowej i poroz­wodowej w rodzinie z per­spek­tywy dziecka”
-„Mądrość Sind­bada” – metafora i bajka w pracy z dorosłymi
-„Królew­ska droga do nie­świadomo­ści” – wstęp do Hip­nozy Erick­sonow­skiej (część I)
-„Spożyt­kowanie zjawisk trans­owych” — hip­noza Erick­sonow­ska (część II)
-“Podróż na Squaw Peak” — psychoterapia mał­żeństw i par
-“Hip­noza — warsz­taty doskonalące dla zaawan­sowanych psychoterapeutów”
-“Kliniczne zastosowania hip­nozy”

* Pol­skie Stowarzyszenie Hip­nozy Terapeutycz­nej i Badań nad Hip­nozą:
-“Zastosowanie hip­nozy w leczeniu bólu”
-“Pod­stawy hip­nozy — kurs dla profesjonalistów”
-“Praca ze snami i duchowo­ścią w Hip­noin­tegracyj­nej Psychoterapii Głębi H.I.T.T.“


KONFERENCJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE
-„Psychoterapia MetaSys­temowa zaburzeń psychotycz­nych” — Pol­ski Instytut Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie
-„Psychoterapia MetaSys­temowa zaburzeń psychotycz­nych część II” — Pol­ski Instytut Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie
–Międzynarodowa VII Kon­feren­cja psychoterapeutyczna „Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość” – Polish Assocation for Integrative Psychotherapy, Polish Federation for Psychotherapy, Indepen­dent Crisis Psychotherapist of Ukraine

SĄDOWE, DIAGNOSTYCZNO-​OPINIODAWCZE
*Instytut Eks­per­tyz Sądowych w Krakowie — Cen­trum Edukacyjne Nauk Sądowych:
– „Prze­moc i agresja – uwarun­kowania, mechanizmy, prze­ciw­działanie”
– „Ocena warun­ków środowiskowych w opiniowaniu psychologiczno – pedagogicz­nym”
– „Nie­przystosowanie spo­łeczne nie­let­nich spraw­ców prze­stępstw”
-„Opinia biegłego w procesie cywil­nym”
-„Psychologiczna ocena zeznań świad­ków”

*Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Pol­sce:

– „Eks­per­tyzy psychologiczne odnośnie zeznań małolet­nich świad­ków”

*Fun­dacja Dzieci Niczyje w War­szawie:
-„Opiniowanie sądowo-​psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” – studium dla psychologów
-„Praca z rodzicem dziecka ofiary prze­stęp­stwa”

*Pol­skie Cen­trum Mediacji:
-„Mediacje rodzinne”

KONFERENCJE SĄDOWE
VII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja „Pomoc dzieciom – ofiarom prze­stępstw” – Fun­dacja Dzieci Niczyje
XII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja Naukowa z cyklu Zastosowanie Psychologii Klinicz­nej w Prak­tyce Sądowej „Teo­retyczne, metodologiczne i warsz­tatowe problemy opiniodaw­stwa sądowego i inter­wen­cji psychologiczno-​pedagogicznej w rodzin­nych ośrod­kach diagnostyczno-​konsultacyjnych” – Uniwer­sytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicz­nej i Sądowej
- VIII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja „Pomoc dzieciom – ofiarom prze­stępstw” – Fun­dacja Dzieci Niczyje
-„Stosowanie i wykonywanie środ­ków wychowaw­czych, w tym środka tym­czasowego, w kon­tek­ście specyfiki funk­cjonowania młodzieżowych ośrod­ków wychowaw­czych i młodzieżowych ośrod­ków socjoterapii” – Minister­stwo Edukacji Narodowej oraz Minister­stwo Sprawiedliwo­ści
XIII Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja Naukowa z cyklu Zastosowanie psychologii klinicz­nej i nauk stykowych w prak­tyce sądowej „Kon­cep­cje nie­do­stosowania spo­łecz­nego nie­let­nich a prak­tyka opiniodaw­cza, psychologiczna i psychologiczno-​pedagogiczna” — Uniwer­sytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicz­nej i Sądowej
XIV Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja Naukowa z cyklu Zastosowanie psychologii klinicz­nej i nauk stykowych w prak­tyce sądowej „Współ­czesne modele psychologicz­nego opiniodaw­stwa sądowego w sprawach kar­nych osób dorosłych i nie­let­nich. Inter­dyscyplinar­ność opiniodaw­stwa” — Uniwer­sytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicz­nej i Sądowej
8thCracow Con­ference of Psychology and Law – Katedra Psychiatrii Col­legium Medicum Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego
9 Cracow­Con­ference of Psychology and Law – Katedra Psychiatrii Col­legium Medicum Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego
14 Ogól­nopol­ska Kon­feren­cja „Pomoc dzieciom – ofiarom prze­stępstw” – Fun­dacja Dajemy Dzieciom Siłę

SEKSUOLOGICZNE
*Cen­trum Medyczne Kształ­cenia Podyplomowego w War­szawie – Studium Kliniczno-​Dydaktyczne, Pracow­nia Sek­suologii Klinicz­nej i Sądowej, Zakład Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii:
-„Diagnostyka sek­suologiczna dla psychologów”
-„Sek­suologia sądowa”
-„Leczenie zaburzeń sek­sual­nych”
-„Nowe zjawiska w sek­suologii”
-„Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z roz­wojem i orien­tacją sek­sualną”
-„Zaburzenia sek­sualne u kobiet”
-„Zaburzenia sek­sualne u męż­czyzn”

*Katowicki Instytut Psychoterapii:
-“Psychoterapia problemów sek­sual­nych”

KONFERENCJE SEKSUOLOGICZNE rekomen­dowane przez Pol­skie Towarzystwo Sek­suologiczne
-„Sek­sual­ność człowieka – wokół prze­mian” – Sek­cja Kliniczna Koła Naukowego Studen­tów Psychologii Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego -
„Sek­sual­ność człowieka – w biegu życia” – Sek­cja Kliniczna Koła Naukowego Studen­tów Psychologii Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego
-„Sek­sual­ność człowieka – dys­funk­cje sek­sualne u kobiet i męż­czyzn” – Sek­cja Kliniczna Koła Naukowego Studen­tów Psychologii Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85