logo
baner

Seksuologia

W Ośrodku Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS możecie Pań­stwo korzystać z pomocy sek­suologicz­nej w for­mie kon­sul­tacji, porad­nic­twa, diagnozy i psychoterapii kierowanej do:

- dzieci, wobec których ist­nieje podej­rzenie o nad­użycia sek­sualne wobec nich, będące ofiarami prze­mocy sek­sual­nej, prezen­tujących zaburzenia w sferze roz­woju psychosek­sual­nego,

- młodzieży mającej wąt­pliwo­ści odnośnie swojej toż­samo­ści płciowej, orien­tacji sek­sual­nej i prawidłowo­ści swojego roz­woju psychosek­sual­nego, doświad­czających braku akcep­tacji i wykluczenia spo­łecz­nego z powodu orien­tacji homosek­sual­nej,

- rodziców mających wąt­pliwo­ści dotyczące prawidłowo­ści roz­woju psychosek­sual­nego ich dziecka, mających podej­rzenia odnośnie nad­użyć sek­sual­nych wobec ich dziecka, chcących przy­gotować się do udzielania dziecku infor­macji na temat sfery sek­sual­nej człowieka, mających trud­no­ści z akcep­tacją ukształ­towanej orien­tacji sek­sual­nej ich dziecka,

- rodzin, w których wystąpił problem nad­użycia sek­sual­nego przez członka sys­temu rodzin­nego wobec innego członka rodziny, dziecka lub osoby spoza jej kręgu,

- par doświad­czających zaburzeń sek­sual­nych mających pod­łoże psychologiczne i relacyjne,

- osób, u których występują róż­nego rodzaju dys­funk­cje sek­sualne i zaburzenia preferen­cji sek­sual­nych, których przy­czyny mają charak­ter psychologiczny.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85