logo
baner

Diagnoza i opiniowanie sądowo- psychologiczne

i sądowo- seksuologiczne

Psycholodzy Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS mają status biegłych sądowych, prze­prowadzają badania i opiniują na zlecenie Sądów i Prokuratur okręgu katowic­kiego i gliwic­kiego w sprawach:

· z zakresu psychologii,
· z zakresu sek­suologii,
· o demoralizację i czyny karalne prowadzone w opar­ciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nie­let­nich,
· roz­wodowych i opiekuń­czych prowadzonych w opar­ciu o kodeks rodzinny i opiekuń­czy.

Osoby, które zostały diagnozowane przez biegłych Ośrodka na potrzeby opiniowania sądowo – psychologicz­nego lub sądowo – sek­suologicz­nego mogą korzystać z usług Ośrodka pod warun­kiem zakoń­czenia się postępowań sądowych w sprawach, w których specjalista Ośrodka występował jako biegły i za jego zgodą.

Biegli psycholodzy Ośrodka w szczegól­no­ści odbywają kon­sul­tacje z osobami pod­dawanymi badaniom psychologicz­nym, pedagogicz­nym i sek­suologicz­nym, których celem jest analiza tre­ści i zaleceń zawar­tych w opiniach psychologicz­nych i sek­suologicz­nych w celu prawidłowego ich rozumienia i interpretacji.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

nowy adres

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700
tel. 693 882 263
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85