logo
baner

Diagnoza i opiniowanie sądowo- psychologiczne

i sądowo- seksuologiczne

Psycholodzy Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS aktual­nie nie prze­prowadzają badań i nie wydają opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości.

Osoby, które były diagnozowane przez psychologów Ośrodka na potrzeby opiniowania sądowo – psychologicz­nego lub sądowo – sek­suologicz­nego, w szczegól­no­ści w sprawach:
· z zakresu psychologii,
· z zakresu sek­suologii,
· o demoralizację i czyny karalne prowadzone w opar­ciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nie­let­nich,
· roz­wodowych i opiekuń­czych prowadzonych w opar­ciu o kodeks rodzinny i opiekuń­czy
mogą korzystać z innych usług Ośrodka pod warun­kiem zakoń­czenia postępowań sądowych w sprawach, w których psycholog Ośrodka występował jako biegły i za jego zgodą.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85