logo
baner

Psychoterapia

Psychoterapia jest samodzielną dziedziną naukową i uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicz­nych. W psychoterapii występują różné podej­ścia róż­niące się teo­retycz­nymi założeniami co do przy­czyn zaburzeń, trud­no­ści i problemów. Pod­stawowe znaczenie w psychoterapii ma kon­takt między klien­tem a psychoterapeutą. Forma i rodzaj psychoterapii dobierane są do zgłaszanych przez osobę trud­no­ści. Psychoterapia roz­poczyna się od jed­nej lub kilku kon­sul­tacji z psychoterapeutą, których celem jest diagnoza problemu, ustalenie zasad pracy psychoterapeutycz­nej, a następ­nie jest realizowana poprzez regularne sesje psychoterapeutyczne odbywające się zwykle raz w tygo­dniu i trwające 50 minut.

Psychoterapia indywidualna jest metodą specjalistycz­nej pomocy w trud­no­ściach natury psychicz­nej. Może mieć charak­ter terapii krót­koter­minowej (kil­kana­ście sesji), jeśli dotyczy kon­kret­nego problemu lub terapii długoter­minowej (rok i dłużej), jeśli zmierza ku zmianie funk­cjonowania i służy głęb­szemu poznaniu siebie.

Psychoterapia par jest formą specjalistycz­nej pomocy oferowanej parze (mał­żon­ków, kon­kuben­tów, part­nerów) doświad­czających trud­no­ści w relacji. Celem psychoterapii par jest poprawa funk­cjonowania związku. Czasem moż­liwa jest restytucja związku, a czasem dzięki psychoterapii pary mogą się łatwiej roz­stać nie ponosząc więk­szych kosz­tów emocjonal­nych. W sesjach zwykle biorą udział oboje małżonkowie/​konkubenci/​partnerzy, czasami organizowane są sesje indywidualne dla jed­nego z nich.

Psychoterapia rodzinna to praca z całą rodziną prowadzona przez jed­nego lub dwóch terapeutów. Celem terapii jest pomoc w roz­wiązywaniu zgłaszanych problemów oraz satys­fak­cjonujący roz­wój całej rodziny i poszczegól­nych jej człon­ków. Psychoterapia rodzinna dotyczy zarówno rodzin peł­nych jak i roz­bitych lub zrekon­struowanych.

Psychoterapia sek­suologiczna jest kierowana do osób doświad­czających trud­no­ści i ujaw­niających zaburzenia w sferze sek­sual­nego funk­cjonowania. Kierowana jest rów­nież do osób doświad­czających wykluczenia spo­łecz­nego z uwagi na swoje preferen­cje sek­sualne i orien­tację seksualną.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85