logo
baner

Mediacje

Mediacja to spo­sób roz­wiązywania kon­flik­tów przy udziale mediatora, pozwalający na osiągniecie poro­zumienia satys­fak­cjonującego obie strony. Udział w mediacjach jest cał­kowicie dobrowolny, a cały proces jest poufny. Strony do mediacji może za ich zgodą skierować sąd procedujący w ich sprawie jak rów­nież same strony mogą prywat­nie udać się do mediatora i roz­począć proces mediacji.

Mediacje rodzinne są procesem, w którym neutralny i bez­stronny mediator pomaga osobom w kon­flik­cie wypracować wzajem­nie akcep­towane roz­wiązania określonego problemu. Zadaniem mediatora jest ułatwienie procesu komunikacji sprzyjającego prowadzeniu roz­mów na tematy problematyczne. Mediacje rodzinne kierowane są zwykle dla mał­żon­ków, którzy planują roz­wiązać swój związek mał­żeń­ski poprzez roz­wód lub separację, są przed lub w trak­cie postępowania sądowego i chcą poro­zumieć się w zakresie waż­nych dla nich spraw, zarówno na płasz­czyź­nie part­ner­skiej (np. ustalenie warun­ków roz­stania, podziału majątku, zasad korzystania z miesz­kania itp.), jak i rodziciel­skiej (np. spo­rządzić plan opieki rodziciel­skiej, ustalić miej­sce zamiesz­kania dziecka, uregulować zakres i formę kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­staniu itp.).

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85