logo
baner

Kontakty z dzieckiem

Psycholodzy Ośrodka jako jedni z nie­licz­nych w kraju wyspecjalizowali się w świad­czeniu pomocy dzieciom pozostającym w sytuacji roz­padu ich sys­temu rodzin­nego oraz kon­fliktu między człon­kami ich rodzin stwarzając im miej­sce do spo­tkań z tym rodzicem, który na co dzień z nimi nie zamiesz­kuje, w warun­kach neutral­nych, przyjaznych, sprzyjających budowaniu więzi emocjonal­nej między nimi. Spo­tkania dziecka z rodzicem albo z dziad­kami zawsze odbywają się w obec­no­ści psychologa, który oprócz monitorowania prze­biegu spo­tkania dba o to by wspierać kon­takt dziecka z rodzicem/​dziadkami, pomagać rodzicom/​dziadkom w nawiązywaniu prawidłowego kon­taktu z dziec­kiem, kreować atmos­ferę spo­koju, bez­pieczeń­stwa emocjonal­nego dziecka.

Działania tego rodzaju zyskały popar­cie Rzecz­nika Praw Dziecka, a także spo­tkały się z zain­teresowaniem Sadów Rejonowych i Okręgowych w Pol­sce procedujących w sprawach roz­wodowych i opiekuń­czych, w których wydawane są orzeczenia dotyczące małolet­nich dzieci. Szczegóły dotyczące zasad realizacji kon­tak­tów rodzica z dziec­kiem oraz procedura działań związanych z wdrożeniem tej formy pomocy znaj­dziecie Pań­stwo w zakład­kach Regulamin oraz Procedura.

Praca z rodziną

Korzystaniu z usług w zakresie realizacji kon­tak­tów z dziec­kiem na terenie Ośrodka niejed­nokrot­nie towarzyszą inne z oferowanych przez nas działań pomocowych tj. kon­sul­tacje, porad­nic­two psychologiczne, pedagogiczne, sek­suologiczne w zakresie prawidłowo­ści roz­woju psychosek­sual­nego dziecka, mediacje rodzinne, a czasami terapia rodzinna. Zdarza się rów­nież, że warun­kiem nie­zbęd­nym do roz­poczęcia realizacji kon­tak­tów rodzica z dziec­kiem jest korzystanie z ww. usług w celu lep­szego przy­gotowania się rodzica do kon­tak­tów z dziec­kiem, w szczegól­no­ści wów­czas kiedy mamy do czynienia z nie­u­kształ­towaniem, znacz­nym osłabieniem lub zdegradowaniem więzi emocjonal­nych pomiędzy dziec­kiem i rodzicem.


Organizacją kon­tak­tów w Ośrodku zaj­muje się psycholog Grażyna Golec — Borowiec.

Uwaga! Od listopada 2023 r. usługa kon­tak­tów przy udziale psychologa dla nowych rodzin nie jest realizowana.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85