logo
baner

Cennik

Kon­sul­tacja indywidualna (50 min.) - 120,00
Sesja terapii indywidual­nej (50 min.) - 120,00
Porad­nic­two psychologiczne (50 min.) - 120,00
Porad­nic­two sek­suologiczne (50 min.) - 120,00Kon­sul­tacja pary (6090 min.) - 120,00 zł — 150,00
Kon­sul­tacja rodziny (6090 min.) - 150,00 zł — 200,00
Sesja terapii pary (6090 min.) - 120,00 zł — 150,00
Sesja terapii rodzin­nej (6090 min.) - 150,00 zł — 200,00Kon­takt rodziców/​dziadków z dziec­kiem przy udziale psychologa (60 min.) - 100,00

Mediacja rodzinna:
- indywidualne spo­tkanie wstępne ze stroną (do 60 min.) - 100,00
- sesja mediacyjna (do 90 min.) - 150,00

Uwaga! W przy­padku skierowania stron do mediacji przez Sąd pod­stawą naliczenia wynagrodzenia jest Roz­porządzenie Ministra Sprawiedliwo­ści z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysoko­ści wynagrodzenia i pod­legających zwrotowi wydat­ków mediatora w postępowaniu cywil­nym (Dz. U. z dnia 7 grud­nia 2005 r.).

Mediacja w sprawach kar­nych i nie­let­nich prowadzona na pod­stawie postanowienia sądowego jest bez­płatna.

Szkolenia — tematyka, forma, ter­miny i odpłat­ność za szkolenia jest ustalana indywidual­nie.

NR KONTA BANKOWEGO
mBank 43 1140 2004 0000 3902 7412 8132

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

nowy adres

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700
tel. 693 882 263
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 27 lokal 3 [-]

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85