logo
baner

Procedura

Jeśli chcecie Pań­stwo skorzystać z usług w zakresie udostęp­niania miej­sca, w którym w obec­no­ści psychologa będą realizowane kon­takty rodzica/​dziadków z dziec­kiem, podej­mij­cie następujące działania:
1. Skon­tak­tuj­cie się z pracow­nikiem Ośrodka, aby umówić się na kon­sul­tację w tej sprawie.
2. Pod­czas osobistego spo­tkania z psychologiem/​pedagogiem Ośrodka, który zostanie wyznaczony do monitorowania tego kon­taktu poznaj­cie miej­sce, w którym odbywają się kon­takty z dziec­kiem, zasady obowiązujące pod­czas kon­taktu, przed­staw­cie Wasze oczekiwania i wąt­pliwo­ści, zapoznaj­cie się z Regulaminem, zarezer­wuj­cie ter­miny realizacji kon­tak­tów.
3. Jeśli kon­takty dziecka z rodzicem zgod­nie z postanowieniem Sądu mają odbywać się na terenie Ośrodka oboje rodzice powinni nie­zwłocz­nie skon­tak­tować się z pracow­nikiem Ośrodka, odbyć bez­płatną kon­sul­tację i ustalić zasady realizacji kon­tak­tów z dziec­kiem na terenie Ośrodka.
4. Jeśli z jakichś powodów nie jeste­ście w stanie stawić się na ustalony uprzed­nio ter­min poin­for­muj­cie o tym nie­zwłocz­nie pracow­nika Ośrodka, korzystając z podanych numerów telefonów.
5. Zasady obowiązujące pod­czas realizacji kon­taktu z dziec­kiem, jakie zobowiązani jeste­ście Pań­stwo prze­strzegać, określone zostały w Regulaminie. Nie­które punkty w nim zawarte ulegają modyfikacji w zależ­no­ści od rodzaju sprawy, co dys­kutowane jest każ­dorazowo w trak­cie kon­sul­tacji poprzedzającej realizację kon­taktu z dzieckiem.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

nowy adres

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700
tel. 693 882 263
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85