logo
baner

Regulamin

Regulamin Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
dotyczący realizacji kon­tak­tów rodzica* z dziec­kiem

1. Rodzice zgłaszający chęć korzystania z usług Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS w zakresie realizowania kon­taktu z dziec­kiem na terenie Ośrodka prze­chodzą wstępną weryfikację w drodze kon­sul­tacji ze specjalistą psychologiem lub pedagogiem Ośrodka.

2. Obydwoje rodzice, których kon­takty z dziec­kiem zostały uregulowane sądow­nie na terenie Ośrodka przed przy­stąpieniem do ich realizacji odbywają indywidual­nie kon­sul­tację z psychologiem/​pedagogiem Ośrodka.

3. Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od oferowanej usługi w zakresie udostęp­nienia miej­sca do kon­taktu rodzica z dziec­kiem w obec­no­ści psychologa Ośrodka, a także prze­rwania trwającego kon­taktu w sytuacji, kiedy prezen­towana postawa i/​lub zachowanie rodzica zagrażają dobru dziecka infor­mując o tym pisem­nie rodziców dziecka.

4. Kon­takt rodzica z dziec­kiem odbywa się każ­dorazowo w siedzibie Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS w obec­no­ści psychologa Ośrodka w przy­gotowanym do tego pomiesz­czeniu odpowied­nim do wieku i potrzeb dziecka.

5. Ze względu na bez­pieczeń­stwo emocjonalne dziecka i wyeliminowanie poten­cjal­nych sytuacji kon­flik­towych wywołujących dys­kom­fort u dziecka w pomiesz­czeniu, w którym realizowany jest kon­takt może prze­bywać tylko ten rodzic, który ten kon­takt realizuje. Odstęp­stwem od tej zasady są regulacje zawarte w stosow­nym postanowieniu Sądu.

6. Psycholog monitorujący spo­tkanie rodzica z dziec­kiem dokumen­tuje prze­bieg spo­tkania poprzez prowadzenie notatek i/​lub karty obser­wacji prze­biegu kon­taktu rodzica z dziec­kiem.

7. Rejestrowanie prze­biegu kon­taktu rodzica z dziec­kiem za pomocą kamery odbywa się w sytuacji wyraź­nie wskazanej w postanowieniu Sądu regulującym kon­takty rodzica z dziec­kiem lub na zgodny wniosek obojga rodziców uzasad­niony zabez­pieczeniem szczegól­nych interesów i dobra dziecka.

8. Psycholodzy Ośrodka nie wyrażają zgody na dokonywanie przez rodziców nagrań ich wizerunku za pomocą urządzeń audio — video, a następ­nie ich udostęp­niania i roz­po­wszech­niania bez ich wiedzy oraz z pominięciem ich wcześniej­szej pisem­nej zgody na tego rodzaju działania. Rodzice zobowiązuję się do prze­strzegania tej zasady.

9. Za bez­pieczeń­stwo dziecka pod­czas kon­tak­tów w Ośrodku odpowiedzialny jest rodzic, pod którego bez­pośred­nią opieką pozostaje dziecko w czasie realizowanego kon­taktu.

10. Oboje rodzice zobowiązują się do powstrzymywania się od komen­tarzy, ocen, wyrażania dez­aprobaty w spo­sób wer­balny i pozawer­balny wobec zachowań drugiego rodzica w obec­no­ści dziecka.

11. W razie choroby lub innych waż­nych przy­czyn uniemoż­liwiających przy­bycie na spo­tkanie z dziec­kiem rodzic zobowiązuje się do poin­for­mowania o tym co naj­mniej 24 godziny wcześniej drugiego rodzica i Ośrodek, ustalając jed­nocześnie inny ter­min spo­tkania.

12. W sytuacji uregulowania kon­tak­tów z dziec­kiem na mocy postanowienia sądu i wynikającej z tego faktu koniecz­no­ści dokonania stałej rezer­wacji ter­minów, w których kon­takty te mają być realizowane oboje rodzice par­tycypują w kosz­tach kon­tak­tów zgod­nie z obowiązującym Cen­nikiem Usług Ośrodka. Wyjątek dotyczy sytuacji, w których Sąd w postanowieniu zobowiązał tylko jed­nego rodzica do ponoszenia kosz­tów realizacji kon­tak­tów na terenie Ośrodka.

13. Jeżeli w 3-​ch kolej­nych wyznaczonych przez Sąd ter­minach kon­takty rodzica z dziec­kiem nie zostały zrealizowane Ośrodek odstępuje od dal­szej rezer­wacji ter­minów kon­tak­tów, infor­mując o tym rodziców dziecka. Na wniosek rodzica Ośrodek utrzymuje rezer­wacje kolej­nych ter­minów spo­tkań, pomimo braku ich dotych­czasowej realizacji, obciążając kosz­tami tej rezer­wacji rodzica, który zwrócił się z takim wnioskiem.

14. Każ­dorazowo po zakoń­czeniu spo­tkania rodzica z dziec­kiem, rodzice/​rodzic reguluje należ­ność za zrealizowaną usługę Ośrodka gotówką.

15. Na wezwanie organów procesowych prowadzącego postępowanie w sprawie dotyczącej dziecka Ośrodek przed­kłada do wglądu stosowną dokumen­tację (notatki, kartę obser­wacji, nagranie video) dotyczące prze­biegu kon­taktu i/​lub spo­rządza sprawoz­danie z prze­biegu dotych­czasowych kon­tak­tów.

16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzial­no­ści za rzeczy pozostawione przez rodziców lub dziecko na terenie Ośrodka.

* zapisy Regulaminu dotyczą także dziad­ków realizujących kon­takty z wnukami na terenie Ośrodka

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

nowy adres

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700
tel. 693 882 263
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85