logo

„Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą"

Milton H.Erickson

baner

Strona główna


Witamy
na stronie Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS, który powstał w 2010 roku z inicjatywy dwóch psycholożek i psychoterapeutek prowadzących swoją prak­tykę w Katowicach, specjalizujących się w udzielaniu profesjonal­nej pomocy psychologicz­nej, psychoterapeutycz­nej, sek­suologicz­nej i mediacyj­nej kierowanej do osób dorosłych, młodzieży, dzieci oraz par i rodzin pozostających w kon­flik­cie, prze­żywających kryzysy w relacjach, doświad­czających trud­no­ści emocjonal­nych i zaburzeń psychicz­nych.


Zapraszamy
do zapoznania się z ofertą naszych usług dotyczącą:
– psychoterapii indywidual­nej
- terapii par
– terapii rodzin
– mediacji rodzin­nych
– porad­nic­twa psychologicz­nego
– porad­nic­twa sek­suologicz­nego
– mediacji rodzin­nychZachęcamy
do skorzystania z oferowanych usług i telefonicz­nego kon­taktu z Nami, w celu ustalenia ter­minu pierw­szej kon­sul­tacji.


Infor­mujemy
, że Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS jest administratorem Pań­stwa danych osobowych. Dane osobowe tj. Imię i Nazwisko oraz Numer telefonu prze­twarzamy w celach związanych z realizacją usług i kon­tak­towania się z Państwem.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85