logo

„Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą"

Milton H.Erickson

baner

Strona główna

Psycholog Katowice — Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną – SENSUS

Zapraszamy Pań­stwa na stronę Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną – SENSUS. Jesteśmy zespołem doświad­czonych psychologów i psychoterapeutów prowadzących prak­tykę w Katowicach, którzy ukierun­kowani są na pracę z rodzinami i parami.

Katowice i Górny Śląsk to obszar, w obrębie którego świad­czymy usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne, mediacyjne, diagnostyczne i opiniodaw­cze. Zaj­mujemy się prowadzeniem m.in.:
psychoterapii indywidual­nej, terapii par i rodzin,
mediacji rodzin­nych i cywil­nych,
porad­nic­twa psychologicz­nego i sek­suologicz­nego,
badań psychologicz­nych i sek­suologicz­nych na zlecenie sądów, prokuratur, policji
organizujemy i monitorujemy prze­bieg spo­tkań rodziców z dziećmi zgod­nie z postanowieniami sądów rodzin­nych.

Doświad­czenie zawodowe z zakresu psychologii wykorzystujemy do pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi. Naszą wiedzę i doświad­czenie doceniają nie tylko klienci indywidualni, ale także instytucje, z którymi współ­pracujemy jako biegli sądowi opiniujący w sprawach cywil­nych, rodzin­nych, nie­let­nich i kar­nych w sprawach prowadzonych w okręgach katowic­kim, gliwic­kim i biel­skim.

Jako jedni z nie­licz­nych w Pol­sce posiadamy kom­peten­cje w zakresie organizowania pomocy dzieciom w sytuacji roz­padu ich sys­temu rodzin­nego. Stwarzamy warunki do realizacji kon­tak­tów i budowania więzi emocjonal­nych z rodzicami w sytuacji kryzysu i kon­fliktu rodzin­nego.

W pracy psychoterapeutycz­nej integrujemy podej­ścia psychodynamiczne, sys­temowe, erick­sonow­skie i poznawczo-​behawioralne.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i kon­taktu z psychologami i psychoterapeutami Ośrodka SENSUS w Katowicach.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

nowy adres

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700
tel. 693 882 263
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85